Home

Links

Jersey Open Championship 2004

Jersey 23-25 July 2004
Round 1
Matt Burrow bt Kevin Garrad +7tp +23tp
Dave Mundy bt Dave G Nicholson +21 -26tp +14
Quarter Finals
Matt Burrow bt Dave Mundy +26tp +3
Cliff Jones bt Paul Castell +14 +23
Sarah Burrow bt Jerry Guest -2 +16 +17
Reg Bamford bt James Tuttiett +26sxp +16
Semi Finals
Matt Burrow bt Cliff Jones +? +?
Reg Bamford bt Sarah Burrow +16 +18qp
Final
Reg Bamford bt Matt Burrow -3 +25tp +17 +26sxp